Olvasni való (friss!)

2021.augusztus

Viszik? Bizony, viszik!

Múltunkat, jelenünket és persze, a fő cél: a jövőnket.
Előző, 2021. júliusi írásunk tisztázta. a moldovai üldöztetésből Erdélybe menekülő örmény őseink egy magyar társadalomba asszimilálódtak. Minden egyéb, utólagos, más irányú integrálódásnak a felvetése, egyszerűen a valós történelem ellentéte.
Ahogy az emigrálás – az aktuális lehetőségek figyelembe vételével-, egyéni döntés kérdése, ügy a cél kiválasztása is. Igy „bárhova” helyett egy gazdaságilag, társadalmilag fejlettebb és föltétlenül toleránsabb ország felé vonzódik, aki szülőhazája elhagyására kényszerül. Elődeink, akiknek zöme kereskedő volt, előbb az erdélyi magyar fejedelemség, név szerint Apaffi Mihály jóakaratát. majd az osztrák monarchia teljes piacát kapták meg
Nem tévedtek őseink, mikor helyben maradásukról döntöttek. Gondoljunk csak azon nemesedési hullámra, melynek alapja, a bánsági birtokok megvétele után, azok felvirágoztatására is maradt erejük. Tanulságos ellentéte ennek az integrációnak az I. világháború végén magyar földre menekült örmények további sorsa, Ők, legtöbben tovább utaztak Nyugat Európába vagy Dél-Amerika irányába alig húszévi ittlét után Náluk, a III. generációban várható magyarországi integráció fel sem merült!
A hazai kisebbségi, majd nemzetiségi törvény örmény vonalon egy régóta integrálódott magyarörmény és egy I. generációs emigráns réteget talált. Teljesen érthető utóbbiak ragaszkodása szülőföldjükhöz gyermekkori, fiatalkori emlékeikhez, körülményeikhez. Harcias, fondorlatos, túlélő életfelfogásuk eredményeként az összes eddigi országos örmény elnök, kivétel nélkül I. generációs bevándorló volt! Ök biztosították és biztosítják ma is az I. generációs társaik privilégiumait a több mint III. generációs, már rég integrálódott magyarörményekkel szemben. Igy történhetett meg nemrég egyik országos örmény elnök jegyzőkönyvileg rögzített véleménye, miszerint a magyarörmény egy, a múlttal foglalkozó közösség. Talán kissé (sic!) ellentétes vélemény ez a nemzetiségi törvény szellemével, amely szerint legalább 100 éves magyar földön való múlttal, itt kialakított saját kultúrával rendelkező nemzetiséget ismer el.
Nincs kétség, a mindenkori országos elnök, bármilyen fórumon kinek az érdekeit képviselte és képviseli. Anélkül, hogy bármelyikük működését kifogásolnánk!
Bizony, viszik!

2021.július

Viszik? Igen, viszik!
Múltunkat, jelenünket és persze, a fő cél: a jövőnket.
Immár 100 éve folyamatos a törekvés és minden lépés közelebb visz a magyarörménység megszüntetéséhez, a magyarörmény felszámolásához. Ezúttal nem időrendben tekintőnk a jelenségekre, hanem a legaktuálisabbra figyelünk.
Önmeghatározó lett, ne firtassuk, milyen kényszer alatt-, az „erdélyi örmény” kifejezés. Még csak nem is vitatkozunk vele, hisz ami nem létezik, miként lehetne vele vitatkozni, róla tárgyalni? T.i. ha történelmünket nem érzelmi vagy akár aktuál politikai alapon tárgyaljuk, a kiindulópont a menekülés volt, Moldovából. A görög, fanarióta vagy moldvai ortodox üldözés elöl az erdélyi magyar fejedelemségbe, ahol annyira jól érezték magukat elődeink, hogy 1700-ban saját városuknak szánt területet vásároltak örök áron. A közben osztrák császári fennhatóság alá került Erdélyben bízva építkezni kezdtek, sőt fölvették az akkori domináns, katolikus vallás saját ágát, az örmény katolikus vallást A szász intoleranciát megismerve nem az „erdélyi” társadalomba, mert ugyanis ilyen nem is létezett, hanem a magyar közösségbe integrálódtak. Valószínű, okkal tették értékrendjeik hasonlóságát felismerve.
Tudós szociológusok megállapították:az integrálódás sikeres, ha: 1.az illető család vagy. közösség harmadik generációjának minden tagja magáévá teszi a a többségi, befogadó társadalom normáit és 2. ezt a többségi befogadó társadalom tagjai is nyugtázzák. Az Erdélyben letelepedett örmények integrációja hasonlóképp valósult meg. az erdélyi magyar társadalomban, magyar család- és keresztneveket vettek fel, miközben az erdélyi nemesség előjogainak féltéséből még ellenállt. Így lettek kényszerülve a magyarörmények bánsági birtokok és osztrák nemesség elnyerésére. Egyfelől ezen a török háború által lepusztított Bánság ma is létező felvirágoztatásához vezetett. Másfelől a reformkortól a magyar társadalomban létrejött a magukat magyarnak valló örmények integrálódásának elfogadása. Az 1848/49 magyar szabadságharc egyértelművé tette bárki számára: nem osztrák, nem szász, nem a román, hanem a magyar társadalomba történt az Erdélyben élő örmények integrációja.
Mindaz, amivel a magyarörmények ezentúl, az első világháború végéig, majd a második világháború végéig cselekedt4ek és megszenvedtek a magyarsággal való önként vállalt sorsközösségben éltek meg.
Miként lettek, lettünk mostanra „erdélyi örmények”, erre keressük majd a választ.

2021.május

Érdekes ez az Örmény Genetikai Projekt, amelyre újonnan felhívás olvasható.
Érdekes, mert:
1. előbb Erdélyben már korább végezték a magyarörmények között, most pedig a magyarországi magyarörményeket igyekeznek rávenni az „önkéntes” jelentkezésre.. Miközben mindkét ország törvényei mintha egyértelműen tiltanák az etnikai vagy valamilyen csoporthoz való származás kérdésének ilyen alapon való adatgyűjtését és kutatását…
2. mert az ARMÉNIa-ban, „lapunkban” mintha ilyen felhívás nem olvasható a Magyarországon élő keleti örmények felé
3. mert a magyarörmény férfiakat célozza meg, nem a hölgyeket (a római jog mintha „mater certa…”elvet ismer…)
4. kezdeményezője az Országos Örmény Önkormányzat,, amely testület elnöke a nemzetiségi törvény léte óta (1993)folyton és minden média révén vallja, hogy Magyarországon vannak örmények ás vannak „szimpatizánsok”, azaz magyarörmények! Ez a vizsgálódás nem épp ennek bizonyítása akar lenni?
5. nincs itt szó a személyi adatok, eredmények kezeléséről. Azok kizárólag a személyt illetnék meg. De az Országos Örmény Önkormányzat, ezen eredmények birtokában, esetleg holnap meghatározhatja, hogy csak az számít örménynek, aki 28 vagy 29 vagy 15%ban örmény… Megszűnik a nemzetiségi törvény szerinti szabad identitás megvallásának joga.
6. Az Országos Örmény testület megkérdezte a nemzetiségi képviselőket ebben a kérdésben, mielőtt napirendre tűzte azt?
7. Mikor, az Országos Örmény Önkormányzat melyik testületi ülésén került napirendre, született határozat erről, kik voltak jelen, kik, hogyan szavaztak név szerint ebben a kérdésben? Hogyan szól az erről szóló határozat?
8. Ezen határozat alapján milyen összeget szántak ezen feladat teljesítésére?
9. Létezik-e ennél rasszistább „projekt” valamelyik magyarországi nemzetiségnél?
10. talán meghaladja ez a „projekt” az 1930-as évek rémálmait, vagy sem?

2020.augusztus

Végre!
Vége!
Itt a béke!
Hónapok távlatában is örvendünk a most létre jött nagykoalíciónak. Bizonyítékot nyert újra az örménység integráló és vonzó ereje. Emlékezzünk újra az itteni örmény képviselőjelöltjeinkre: Balázs Piroskára (Bp.,nyócker), Ruszin Mihajl Szergejevicsre, és legutóbb a Horváth-okra. Akik az idők folyamán mindent megtettek volna Budaörsön nyelvük, vallásuk, kultúrájuk érdekében. De emlékezzünk arra a dilemmára is, mely dúlt korább az emődi Rémiás családban: ki lengyel, ki ruszin, ki örménynek vallotta magát. Es képviselt. Minket is mindenütt… De mindez már csak múlt, ki emlékszik rá. Most megnyugtató, hogy az országos testület élén nagy tapasztalatú, sokat kipróbált személyek képviselnek, vezetik az örménységet. Ki vendéglátósként, ki a jereváni Hungarikum Kereskedő Ház fővezérigazgatójaként, ki pedig kiadványok főszerkesztőjeként bizonyított. Mindez az örménység sokoldalú tehetségét, rátermettségét bizonyítja.
Az erdélyi örményeknek is már csak egy gondjuk maradt: kikkel, mivel tudnak részt venni ebben az örmény reneszánszban, miután kiléptek a magyarörmények közösségéből?! Mert Kiss Ernő, Lázár Vilmos bánsági, Czetz János pedig barcasági magyarörmény volt…Miként az összes főbb kb. 1400 személyiség, kinek pályáját a „Magyarörmény Életrajzi Lexikon”-ban immár bemutattuk!!…
Végre!
Vége!
Éljen a béke!
(EÖGYKE füzetek 2020. március-április)

Olvasni való 2020.július
Végre!
Vége!
Kitört a béke!
Hogyan? Ennyire egyszerű?
Igen! Elegendő volt törölni a szitokszót: „maagyarörmény”!
Tehát ezentúl Magyarországon vannak örmények és erdélyi örmények. Magyarörmények nincsenek többé, a régi, évszázados önazonosító törölve! A paktum ára, pontosabban egyik, immár felsejlő eleme. Bárhol a világon az örmények a befogadó nemzet+ örmény néven definiálják önmagukat. Csak a magyarörmény lett törölve.. Sokak régi vágya teljesült! Jogos, hisz itt támogatja világszerte egyedülállóan az állam az örménységet (is)! Tudjuk, a lojalitás patológiás állapot…
Megható, hogy az eddig létében is megtagadott magyarörmény közösség egyik volt tagja, immár erdélyi örményként szeretné helyreállítani az örmény nemzetiség hírnevét.
Sok sikert kívánunk!
Mert ez a hírnév 350 év együttélés eredménye volt. Jelenleg, 25 év média támogatásával sikerült etnobizniszként kezelni, minősíteni a magyarörmény identitást. De hagyjuk a múltat, örvendjünk a jövő feladatainak. Apró gond: erdélyi örményt, azaz szerintem, aki örményországi származású szülők gyermeke és Erdélyben született, személy szerint kettőt ismerek. Ők: Martajan Ermone- Szamosújvárt született és Budapesten él, meg Sebesi Karen Attila, aki Kolozsvárt született és ott él. (Nyugalom, egyikben sincs egyetlen csepp magyarörmény vér!!) Fentiek szerint a tervezett Erdélyi Örmény Központ folyamatosan Ermone számára, és időszakosan, amikor Budapestre jön, Attila számára lesz létrehozva. Így bármelyikük akár ott is lakhatna…
A magyarörmények pedig menjenek amerre látnak, hisz nem is léteznek a paktumkötők szerint.
Végre!
Vége!
Éljen a béke!
(EÖGYKE füzetek 2020.március-április)

Szongott Kristóf lapjában érdekes volt olvasni:” 1828. febr. 16-án érkeztek Bécsbe az első tudosítások arról, hogy a kath. örmények ellen kegyetlen üldözés tört ki. A leirás igazán szívszaggató volt. A katholikusok, kik senkinek sem ártottak, a nem-egyesült Pál pátriákha által a török kormány előtt, mint árulók panaszoltattak be. Ennek következtében, egy császári fermán kibocsátásával megkezdődött a kegyetlen üldözés. Ezek a szegények számkivetésbe vettettek és vagyonuk elkoboztatott. Több mint 12.000 katholikus üzetett ki…„  („Mechitár és a bécsi mechitaristák” ARMÉNIA, 6/1890. 211.)

***

A Magyarörmény Életrajzi Lexikonban szereplő családnevek (2104)

Múlt évben, hosszabb előkészítési folyamat eredményeként, sikerült megjelentetnünk az egyesek szerint nem is létező magyarörmény személyiségeket összegyűjtő Életrajzi Lexikont. A gyűjtés először foglalja össze azon tagjait közösségünknek, akikre méltán büszkék lehetünk, akik valóban betöltötték legfontosabb szerepüket­– összefogni, elsősorban példájukkal a magyarörmény társainkat.

Abkarovics (2), Ábrahám (2), Adamovics (1), Affumi (1),  Agárdi (1), Ágoston (2),  Aján (2),  Ájdenián (1), Ajtay (1), Ajtony (1), Ákontz (6),  Álács (1), Alexa (3), Amberbó (2), Ámirá (1), András (1), Andronicus (1), Antal (1), Antalffy (5),  Arachiel (1), Arczas (1), Azstvádzádurián (1), Athanazian (1), Ávéd (3), Avedig (1), Avedik (3), Azbej (2) = 27 név – 48 fő

Bálint (1), Balogh (1), Balta (10), Bánffy (1), Bányai (7), Bárány (8), Bárchodárián (1), Barcsay (1), Bároneán (1), Bárthughimeosz (1), Bartis (1), Batári (1), Beczásy (3), Bedő (1), Bedroszovits (1), Begidsán (3), Belcsug (1), Bende (1), Beniczky (1), Benkő (1), Benő (1), Besenszky (3), Betegh (4), Bocsánczy (6), Bodor (1),  Bodurian (1), Bogdán (4), Bogdánffy (15), Bogdanovits (4), Bor (1), Borszéki (2), Bosnyák (2),  Budákovics (1), Budzeskul (1), Bugyi (1), Bulbuk (2), Buslig (1), Buzási (1), Buzáth (8), Buzeskul (1) = 40 név–106 fő

Cameller (2), Capdebo (10), Chárámián (1), Chárib (2), Cházár (1), Cheul (1), Czakó (1), Czappán (2), Czárán (9), Czetz (10), Cziffra (7), Csákány (1), Csáki (1), Császár (4), Csausz (7), Cselingárián (1), Csercsely (1), Cserei (1), Csiby (1), Csiki (13), Csíky (31), Csomák (4) = 22 név–112 fő

Dajbukát (1), Dalmai (1), Danczkai=Pattantyús, Dániel (51), Darkó (2),Dávid (10), Deák (2), Der Bogos (1), Der Krikorián (1), Der Stepán (1), Diárián (1), Djendoján (1),Dobribán (3), Dombi (2), Domby (5), Donogán (2), Donogány (2), Donszki (1), Donszky (2), Dragomán (3), Dregán (1), Duducz (2), Duha (7), Duka (1)= 23 név–103 fő

Edelbej (1), Emanuel (1), Ember (9), Eötvös (1), Eranosz (8), Eröss (3), Erzerumi (1), Esztegár (11)=8 név – 35 fő

Fábián (1), Fáráó (1), Fark (4), Fatter (1), Fedorka (1), Feigl (1), Fejér (14), Ferenczy (1), Ferhátján (1), Flórián (2), Fogolyán (7), Forgách (1), Fugulyán (2)= 13 név–37 fő

Gabányi (1), Gábrus (1), Gágh-Mánugián (1),Gajzágó (24), Gál (1), Gámán (1), Gámentzy (3), Garabet (1), Gáspár (5), Gergely (4), Gergelyffi (6), Gerő (1), Ghárámián (1),Gócs (1), Gopcsa (4), Gorove (14), Govrig –Govrik (13), Görgei (1), Görög (2), Grepály (1), Gyertyánffy (19) = 21 név–105 fő

Hagara (1), Halász (2), Handsulovics (1), Hankovics (7), Hanzulovics (1), Harib (1), Harmath (2), Heceján (1), Heim (1), Hercz (1), Hermann (1),Hervay (1), Hollósy (11), Hovhanesian (1)= 14 név–32 fő

Indzsidzsán (1), Ipekdjian (1), Isák (2), Issekutz (38), István (1), Istvánffy (1), Ivády (1), Izay (1), Izmael (2), Izsáky (2) =10 név– 40 fő

Jagamas Ilona (2), Jakabb (2), Jakabffy (35), Jakabházy (1), Jakobi (1), Jakobovits (1), János (3), Jánosi (1), Jeretzian (1), Jeszaján (1), Johannes (1), Jónás (1), Joseffy (3), Józsa (2), Jukundián (1) = 15 név–56  = 622

Kabdebó (18), Kacsóh (1), Kádár (1), Kapatán (2), Kapdebó (1), Karácson-Karácsony (9), Karácsonyi-Karátsonyi (31), Káringecz (1), Kazacsay-Kazatsay (5), Keresztes (8), Keszi (2), Keszy-Harmath (21), Keul (1), Khell (3), Kirkósa (1), Kiss (13), Kogian (1), Kontz (1), Kopacz (6), Kopár (3), Kopasz (2), Korbuly (2) = 23 név– 131 fő

Az I. kötetben található 216 családnév és 805 fő adata.

Korbuly (37), Kosotán (1), Kosutány (4),  ), Kosza (3), Kovács (1), Kovásznay (1), Kovrig (8), Kozák (1), Kozocsa (2), Körtvélyessy (1), Kövér (33), Kristóf (18), Kristóffy (2), Kritsa (6) =13 név–118 fő

Ladányi (1), Láday (1), Lampronatzi (1), László (4), Lászlóffi-Lászlóffy (22), Lázár (17), Lengyel (20), Longinus (1), Lukács (36) =9 név–103 fő

Macskásy (1), Mael (1), Magardits (1), Majláth (1), Majtényi (1), Máli-Mály (19), Manndorf (1), Mánugián (1), Mánya (6), Márdirosz (1), Marko (1), Markovic h (17), Marosán (1), Márton (2), Mártonffy (18), Másvilági (1), Mechitár (1), Medgyesi (1), Mélik (1), Melkhizedek (1),  Mendrul (2), Merza (7), Meskó (5), Mihály (1), Mihályffy (1),  Minász (1),Miron (2), Miskgián (1), Mistegián (1), Mitkó (1), Moldován (6), Molnár (1), Murád (2), Murádin (3) =34 név– 111 fő

Nákó (1), Násc hun (1), Nasturius (1), Návay (1), Nemes (1), Németi (1), Nikolájovics (1), Nits (2), Norkoj (1), Noszlopy (1), Novák (41), Nuricsán (5) =12 név–56 fő

Ohaneáncz (1), Ohanesz (1), Orosz (1), Ornstein (1), Oxendius (1), Örmény (8), Ötves (4), Ötvös (3)=8 név– 20 fő

Pál (2), Pap (5), Pápai (2), Papp (17), Pápai (1), Páskuj (1), Pászákász (1), Patrubán (12), Pattantyús-Ábrahám (10), Peier (1), Persián (8), Petelei (1), Péter (1), Petráskó (1), Petri (1) Petrovics (2), Petul (2), Piroska (1), Placsintár (9), Polyák (4), Pongrácz (4), Popoi (2),  Porumbi (1), Potoczky (4), Potovszky (1), Publig (1), Pungutz (1), Puskás (10) = 28 név–106 fő

Rafael (1), Rátz(5),Ráuschman (1),Retezár (3), Roska (3),Rsdun i (1) =6 név–14 fő

Sáhin (3), Salamon (1), Sallak (1), Sándor (2), Sántha (1), Sárga (1), Sármezey (3), Sárosy (2), Sasi (1), Sáska (1), Schönherr (2), Schütz (1), Severi (1), Simai-Simay (28), Soó (1), Steinhauer (1), Stephánovics (1), Szábel (2), Szabó (3), Szappanos (5), Szarukán (5), Száva (10), Szebeni (1), Székely (1), Székelyhidy (1), Szenkovits (8), Szenti (1), Szentpétery (18), Szerábion (1), Szilágyi (1), Szongott (7), Szőcs (1), Szőnyi (1) =33 név–117 fő

Tamási (1), Tamásik (1), Tarisznyás (3), Tarján (1), Telmányi (1), Temesvári (9), Terdik (1), Theodorovics (2), Thorosz (1), Thoroszean (1), Tiroján (2), Toderás (1), Todor (1), Todorfi (1), Tomka (1), Tompos (3), Torma (2), Török (9), Törös (1), Trajánovits (1), Tsarhukian (1), Turcsa (2), Tutsek (7), Tüzes (1)=24 név–54 fő

Uhlyarik (1), Urbanics (1),Urmánczi (5)=3 név–7 fő

Vákár (8), Vartanesszián (1), Várterész (3), Vartig (1), Vazgericsán (1), Vasady (1), Vertán (11), Verzár (27), Verzereskul (1), Vikár (2), Vikol (7), Viski (1), Voith (11),  Wertán (1), Wolff (6) =15 név–82 fő

Zabulik (2), Zachariás (7), Zádig (1), Zakar (1), Zakariás (24), Zárug (3), Zeffer (1), Zerich-Zerig (1), Zolnai (3), Zoltán (1), Zomora (1), Zsók (1) =12 név– 46 fő

A II. kötet 197 családnévvel 824 fő adatait tartalmazza.

A két kötet: 216+197 = 413 magyarörmény családnév és

805+824 = 1629 magyarörmény személyiségről szól.

 

Bár minőség szempontjából nincs fontossága, inkább statisztikailag érdekes, mely családok tagjai kerültek leginkább a mostani felsorolásba. Ákontz (6), Bogdánffy (15), Csíky Dániel (51), Novák (41), Korbuly (39),Gyertyánffy (19), Mály (19), Esztegár (11),